Warunki korzystania z witryny


Regulamin użytkownika

Witamy na stronie Tassimo® („Strona internetowa”). Niniejsza Strona internetowa została stworzona przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska.


Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin użytkownika („Regulamin”) określa zasady odwiedzania Strony internetowej i korzystania z niej, a także odnosi się do wszelkich informacji, zaleceń i/lub usług dostępnych na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem („Informacje”). Korzystając ze Strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony lub uzupełniony Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie publikacji na Stronie internetowej.


Informacja i odpowiedzialność

Publikowane Informacje mają charakter informacyjny. Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) ze Strony internetowej, w tym za szkody spowodowane wirusami, jakąkolwiek nieprawidłowością lub niekompletnością Informacji, chyba że szkoda jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. lub pracowników szczebla kierowniczego. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym m.in. za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikatów elektronicznych, przechwycenia lub zmanipulowania komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej oraz do przesyłania wirusów.


Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane lub zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej lub w związku z jej działaniem mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.. Regulamin użytkownika podlega Polityce prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., jak określono na niniejszej Stronie internetowej.


Strony powiązane

Na niniejszej Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do zewnętrznych stron internetowych. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie lub treść innych stron internetowych, na których znajdują się łącza prowadzące do niniejszej Strony lub do których łącza znajdują się na Stronie. Polityka prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez inne strony zewnętrzne lub za ich pośrednictwem.


Własność intelektualna

Jeśli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa do tej Strony internetowej oraz do Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.. Użytkownicy mają prawo zapoznać się z treścią Strony i Informacjami oraz wykonywać ich kopie na własny użytek na przykład poprzez drukowanie lub przechowywanie. Korzystanie ze Strony internetowej lub Informacji w inny sposób, na przykład poprzez przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony internetowej na innej stronie lub tworzenie łączy, hiperłączy lub głębokich łączy do Strony internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o..

„Tassimo®” i inne znaki firmowe wyświetlane na niniejszej Stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. lub spółek zależnych.


Przesyłane pomysły

W przypadku umieszczenia przez użytkownika pomysłów i/lub materiałów składających się z tekstów, obrazków, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych treści („Materiały”) na Stronie internetowej lub ich wysłania do Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. drogą mailową lub inną, Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. zastrzega sobie pełne prawo do używania, kopiowania i/lub handlowego wykorzystywania takich Materiałów w pełnym stopniu bezpłatnie oraz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie będzie zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.

Niniejszym użytkownik zabezpiecza i zwalnia Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń i zobowiązań doznanych, zaciągniętych lub poniesionych przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w wyniku użytkowania i/lub wykorzystania Materiałów naruszających prawo do własności (intelektualnej) osób trzecich lub w inny sposób sprzecznych z prawami osób trzecich.


Prawo właściwe i właściwość sądu

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym spory dotyczące jego obowiązywania i ważności, będą rozpatrywane przez odpowiednie sądy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Polsce, chyba że wiążące wymogi ustawowe stanowią inaczej.Ostatnia wersja: 01.07.2015

Regulamin myTASSIMO

Niniejszy regulamin dotyczy rejestracji na stronie TASSIMO (zwanej dalej „myTASSIMO”).

Organizatorem promocji jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska

1. Korzystanie ze strony www.tassimo.pl (oraz wszelkich treści i promocji dostępnych za jej pośrednictwem) podlega warunkom użytkowania strony.

2. Rejestracja w myTASSIMO jest bezpłatna, jednak wymagany jest dostęp do internetu i aktualny adres e-mail.

3. Aby dokonać rejestracji, trzeba mieć ukończone 18 lat i mieszkać na Polski.

4. Korzyści dostępne dla członka myTASSIMO nie mogą być przenoszone na inne osoby.

5. Rejestracja będzie ważna do momentu, kiedy użytkownik złoży wniosek o jej anulowanie, korzystając z zakładki Napisz do nas” na niniejszej stronie.

6. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą polityką prywatności, która znajduje się tutaj

7. Podczas rejestracji użytkownik będzie miał możliwość wyboru, czy chce otrzymywać wiadomości o ofertach, rabatach, konkursach i wydarzeniach promocyjnych e-mailowo, listownie czy online. Tego typu wydarzenia mogą podlegać innemu regulaminowi, który zostanie udostępniony w odpowiednim czasie.

8. Dodatkowa korzyść dla rejestrujących nowy ekspres TASSIMO – rabat w sklepie online.
Od 16 czerwca 2015 roku wszyscy dokonujący rejestracji ekspresu TASSIMO i podający poprawny unikatowy numer klienta lub numer seryjny ekspresu TASSIMO otrzymają dwa kody rabatowe o wartości 40 PLN każdy na 2 różne zamówienia dokonane w sklepie internetowym TASSIMO.

  1. Kod rabatowy zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Okres oczekiwania na otrzymanie kodu rabatowego nie powinien przekroczyć 28 dni.
  2. Każdy kod rabatowy można wykorzystać tylko na jedno zamówienie. Niewykorzystana wartość kodu rabatowego przepada. Dla każdego zamówienia obowiązuje minimalna kwota zakupu wynosząca 155 PLN. Do ceny zakupów na kwotę nieprzekraczającą 200 PLN należy doliczyć koszt dostawy wynoszący 29 PLN.
  3. Pierwszy kod rabatowy jest ważny 6 tygodni od daty rejestracji, drugi – 4 miesiące od daty rejestracji.
  4. Oferta jest ograniczona do dwóch kodów rabatowych (każdy o wartości 40 PLN) w nagrodę za rejestrację w myTASSIMO na podstawie poprawnego numeru klienta lub numeru seryjnego oraz do maksymalnie czterech kodów rabatowych na jedno gospodarstwo domowe w okresie 12 miesięcy. Niepoprawny lub niepełny numer klienta lub numer seryjny nie będzie akceptowany.
  5. Wszystkie zamówienia, w których wykorzystuje się kod rabatowy, podlegają standardowemu regulaminowi TASSIMO, w tym warunkom płatności.
  6. Niniejsza oferta może zostać zmieniona lub wycofana w dowolnym momencie po uprzednim umieszczeniu informacji na naszej stronie internetowej.
  7. Wszelkie reklamacje dotyczące kodów rabatowych, użytkownicy winni zgłaszać kontaktując się z Infolinią Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. ul.: 801 800 312 (opłata według taryfy operatora), jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od ostatecznej daty zakończenia akcji.

9. myTASSIMO należy do grupy Koninklijke Douwe Egberts B.V. Będziemy przechowywać dane osobowe dotyczące zainteresowań członków myTASSIMO, wyboru nagród, udziału w promocjach i ofertach oraz wizyt na stronie myTASSIMO (a także jej podstronach). Dane te zostaną wykorzystane do analizy i badań, a także do ulepszenia naszych ofert promocyjnych. Bez zgody członka jego dane nie zostaną przekazane żadnej niezwiązanej z nami trzeciej stronie.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności. Dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie i zabezpieczenie firmy Koninklijke Douwe Egberts B.V, jej spółek zależnych oraz spółek stowarzyszonych wraz z właściwymi urzędnikami, agentami, partnerami i pracownikami przed jakimikolwiek stratami, odpowiedzialnością, żądaniami, roszczeniami oraz wszczęciem lub groźbą wszczęcia postępowania prawnego, łącznie z wydatkami wynikającymi z użytkowania myTASSIMO lub działań związanych z myTASSIMO i powiązanymi korzyściami oraz/lub naruszenia niniejszego regulaminu.