Warunki korzystania z witryny


Regulamin użytkownika

Witamy na stronie Tassimo® („Strona internetowa”). Niniejsza Strona internetowa została stworzona przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska.


Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin użytkownika („Regulamin”) określa zasady odwiedzania Strony internetowej i korzystania z niej, a także odnosi się do wszelkich informacji, zaleceń i/lub usług dostępnych na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem („Informacje”). Korzystając ze Strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony lub uzupełniony Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie publikacji na Stronie internetowej.


Informacja i odpowiedzialność

Publikowane Informacje mają charakter informacyjny. Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) ze Strony internetowej, w tym za szkody spowodowane wirusami, jakąkolwiek nieprawidłowością lub niekompletnością Informacji, chyba że szkoda jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. lub pracowników szczebla kierowniczego. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym m.in. za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikatów elektronicznych, przechwycenia lub zmanipulowania komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej oraz do przesyłania wirusów.


Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane lub zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej lub w związku z jej działaniem mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.. Regulamin użytkownika podlega Polityce prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., jak określono na niniejszej Stronie internetowej.


Strony powiązane

Na niniejszej Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do zewnętrznych stron internetowych. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie lub treść innych stron internetowych, na których znajdują się łącza prowadzące do niniejszej Strony lub do których łącza znajdują się na Stronie. Polityka prywatności Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez inne strony zewnętrzne lub za ich pośrednictwem.


Własność intelektualna

Jeśli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa do tej Strony internetowej oraz do Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.. Użytkownicy mają prawo zapoznać się z treścią Strony i Informacjami oraz wykonywać ich kopie na własny użytek na przykład poprzez drukowanie lub przechowywanie. Korzystanie ze Strony internetowej lub Informacji w inny sposób, na przykład poprzez przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony internetowej na innej stronie lub tworzenie łączy, hiperłączy lub głębokich łączy do Strony internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o..

„Tassimo®” i inne znaki firmowe wyświetlane na niniejszej Stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. lub spółek zależnych.


Przesyłane pomysły

W przypadku umieszczenia przez użytkownika pomysłów i/lub materiałów składających się z tekstów, obrazków, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych treści („Materiały”) na Stronie internetowej lub ich wysłania do Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. drogą mailową lub inną, Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. zastrzega sobie pełne prawo do używania, kopiowania i/lub handlowego wykorzystywania takich Materiałów w pełnym stopniu bezpłatnie oraz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. nie będzie zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.

Niniejszym użytkownik zabezpiecza i zwalnia Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń i zobowiązań doznanych, zaciągniętych lub poniesionych przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w wyniku użytkowania i/lub wykorzystania Materiałów naruszających prawo do własności (intelektualnej) osób trzecich lub w inny sposób sprzecznych z prawami osób trzecich.


Prawo właściwe i właściwość sądu

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym spory dotyczące jego obowiązywania i ważności, będą rozpatrywane przez odpowiednie sądy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Polsce, chyba że wiążące wymogi ustawowe stanowią inaczej.